กลุ่มลูกค้างานบริการงานซักผ้าอุตสาหกรรม

กลุ่มลูกค้าบริการผ้าเช่า

กลุ่มลูกค้าบริการซักผ้าโรงพยาบาลและสาธารณสุข

บริการด้าน Facility Management